68 Yahyo Gulyamov ko’chasi
PO Box 4557
100000
Tashkent
Uzbekistan

Phone
+998-71-233-5280

Fax
+998-71-133-1089

Email
emb_uz@mfa.gov.ua

Website URL
http://uzbekistan.mfa.gov.ua/