North Street 233, Citic Plaza 1407
Tian he district Tian he
510613 Guangzhou
China
Phone
+86-20-3877-3676
Fax
+86_20-3877-3513
Email
gc_cngz@mfa.gov.ua
Website URL
http://guangzhou.mfa.gov.ua/